Hệ thống Quản lý và Tính lương cho các đối tác bên ngoài

Hệ thống Quản lý và Tính lương là 1 hệ thống mở cho phép thiết lập các bảng lương động phù hợp cho công ty hoặc công ty có nhiều chi nhánh, đặc biệt là hỗ trợ tốt cho các công ty làm dịch vụ tính lương cho các công ty khách hàng là bên thứ ba muốn outsourcing nghiệp vụ tính lương ra bên ngoài.

Hệ thống có khả năng tích hợp với các hệ thống khác như Quản lý Nhân sự hay hệ thống Kế toán tài chính nhằm đảm bảo các dữ liệu của các bộ phận liên thông nhau trong hệ thống Quản trị doanh nghiệp tổng thể.

Hệ thống cho phép thiết lập bảng lương và công thức lương theo đặc thù ở từng công ty, từng chi nhánh, từng bộ phận, thậm chí cho từng nhân viên.

Hệ thống cho phép hỗ trợ và thực hiện các nghiệp vụ liên quan như:

- Tính lương, thưởng cho nhân viên
- Lập bảng lương, phiếu lương
- Lập bảng lương và uỷ nhiệm chi chuyển khoản qua ngân hàng
- Hỗ trợ báo cáo thuế và quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho nhân viên
+) Báo cáo thuế thu nhập hàng tháng
+) Báo cáo tổng hợp thu nhập hàng tháng trong năm để quyết toán thuế
+ Quyết toán thuế thu nhập năm
+) Các báo cáo khác liên quan thực hiện đóng thuế, hoàn thuế cho nhân viên

Tích hợp và liên kết với hệ thống Quản lý Nhân sự để tạo thành 1 hệ thống hoàn chỉnh nhằm đảo bảo hỗ trợ nghiệp vụ mang tính nhạy cảm đòi hỏi tính bảo mật nhưng cần đúng hạn, chính xác, rõ ràng và đảm bảo theo yêu cầu của pháp luật. Khi tích hợp sẽ đảm bảo các chức năng:

- Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ nhân sự:
+) Cập nhật và quản lý thông tin nhân viên
+) Cập nhật và quản lý thông tin ký kết hợp đồng lao động với nhân viên
+) Lập báo cáo thực hiện thủ tục đăng ký tăng/giảm lao động với Phòng lao động/Sở lao động và thương binh xả hội
+) Đăng ký mã số thuế cá nhân cho nhân viên
- Hỗ trợ thực hiện các nghiệp vụ thủ tục liên quan đến Bảo hiểm bắt buộc
+) Lập bảng đăng ký cấp mới sổ BHXH, đăng ký thẻ BHYT, gia hạn thẻ BHYT, các thủ tục liên quan đến sổ và thẻ BHXH
+) Lập báo cáo tăng/giảm việc trích nộp, điều chỉnh Bảo hiểm bắt buộc hàng tháng
+) Lập báo cáo chế độ thai sản, ốm đau, tai nạn, dưỡng sức

ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT

Hệ thống Quản lý và Tính lương cho các đối tác bên ngoài được xây dựng ứng dụng các công nghệ tiên tiến nhất: 
            Cơ sở dữ liệu : SQL Server 2005/2008
            Ngôn ngữ sử dụng: C#, ASP.NET
            Nền tảng kiến trúc : 3 lớp Web-based

Sản phẩm khác